Privacyverklaring

Deze site is eigendom van Mercuriusgids. In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en het ontsluiten van informatie die u via deze site ter beschikking kunt stellen. Lees de volledige verklaring voordat u via deze site informatie gebruikt of aanbiedt.

In de privacyverklaring is tevens opgenomen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en verspreiden van eventueel door u verstrekte e-mailadres ten behoeve van het toezenden van informatie betreffende de verwerking van door u ingediende aanvragen.

Uw toestemming. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid.

Informatie die u actief verstrekt Op bepaalde gebieden van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven om gebruikt te worden voor vermelding op deze website. Bij ieder verzoek om informatie wordt vermeld welk deel van de informatie hiervoor noodzakelijk is en welk deel optioneel kan worden ingevuld.

De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Persoonsgebonden informatie zoals bijv. uw volledige naam en e-mailadres zal nooit door Mercuriusgids op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. Overige informatie zoals (vestiging)adres, telefoonnummer, enz., worden, conform de doelstelling van Mercuriusgids, wel publiekelijk oproepbaar gesteld op deze site.

Passief verzamelde informatie. Terwijl u door deze website surft, kan passief informatie over u worden verkregen (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief aanlevert). Dit kan gebeuren met allerlei technieken en methoden zoals Internet Protocoladressen, cookies, internet tags of web beacons en gegevens over uw surfgedrag (log files, server logs en doorklik gegevens). Uw internet browser geeft automatisch sommige anonieme gegevens door aan deze website zoals de URL van de website waar u zojuist vandaan komt, het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen via cookies, internet tags of web beacons. U kunt desgewenst uw browser zodanig instellen dat wanneer een cookie wordt verstuurd u hiervan bericht krijgt of dat verstuurde cookies geheel worden geweigerd. Sommige onderdelen van deze site zullen echter niet werken zonder cookies.

Deze site kan gebruik maken van de op deze passieve wijze verzamelde anonieme informatie met het doel een betere service te verlenen aan bezoekers van de site, om de site aan te passen aan uw behoeften, en om analyses te kunnen doen naar statistieken en trends. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met persoonsgegevens die elders op de site door u kunnen worden verstrekt.

Gebruik en doorgifte van informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de functionaliteit en/of inhoud van onze site te verbeteren, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die actief via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. We zullen alle redelijke maatregelen treffen, opdat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gecombineerd met informatie die passief via deze site wordt ingezameld.

Aansprakelijkheid. De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. Mercuriusgids kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. Mercuriusgids kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Het gebruik van de informatie op deze website is dan ook volledig voor eigen risico!

Inzien, correctie en verwijderen van uw gegevens. Om ervoor te kunnen zorgen dat uw gegevens steeds accuraat, actueel en compleet zijn, kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie dan wel verwijdering van de verkregen gegevens.

U kunt zelf uw gegevens op de site inzien in middels 'UW VERMELDING' of de "aanpassen" link . Indien de daar vermelde gegevens niet correct zijn, kunt u deze daar wijzigen en dit verzoek tot wijziging naar ons versturen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan dit verzoek tot actualisatie of correctie van de verkregen gegevens.

Beveiliging. We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100% veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Links naar andere websites. Deze site bevat links of verwijzingen naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing is op die sites. Wij bevelen u aan om telkens wanneer u een website bezoekt, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Gebruik van uw e-mailadres en persoonsnamen door Mercuriusgids. Mercuriusgids hanteert een strikt privacybeleid en zal nooit de door u middels onze formulieren beschikbaar gestelde persoonsnamen en e-mailadressen op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden, tenzij wij hiertoe worden gedwongen op grond van een wettelijke verplichting.

Deze gegevens worden uitsluitend door Mercuriusgids gebruikt om u te informeren betreffende de status van de door u ingediende aanvragen. Als geregistreerde gebruiker kunt u op de uitgebreide vermelding van uw bedrijf op mercuriusgids, wel zelf kenbaar maken of u uw mailadres al of niet zichtbaar gepubliceerd wilt hebben op deze pagina.

Indien u besluit uw mailadres publiekelijk zichtbaar te maken op deze pagina kan Mercuriusgids nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig misbruik ontstaan door of voortvloeiende uit de publiekelijke vermelding van uw mailadres op Mercuriusgids.

Als geregistreerd gebruiker kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens en e-mailadressen door Mercuriusgids tevens gebruikt worden om u te informeren betreffende wijzigingen, uitbreidingen of andersoortige aanpassingen in de door u gebruikte diensten van Mercuriusgids.